Frihandelns ABC

Nedan följer en ordlista med några av de termer och uttryck som ofta dyker upp i diskussioner om handel.

Anti-dumpningstullar Ett land har enligt GATT rätt att införa anti-dumpningstullar för att avhålla andra länder från att tillämpa dumping. S k social dumping medför dock ingen rätt att införa anti-dumpingtullar.

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. Ett regionalt samarbete syftande till att bli ett frihandelsområde omfattande Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada Japan, Sydkorea, Thailand, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Singapore, Brunei, Kina, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, Papua Nya Guinea, Chile, Peru, Ryssland och Vietnam.

Bilaterala överenskommelser Bilaterala överenskommelser är avtal mellan endast två länder, som när t ex USA och Chile avtalar om att sänka tullmuren sig emellan.

Blockad Ett annat ord för embargo dvs när ett land vägrar att handla med ett annat. Ett embargo kan omfatta bara vissa produkter, som t ex vapen eller olja eller samtliga produkter som t ex USA:s embargo mot Kuba.

Bojkott Att av ideologiska eller moraliska skäl vägra att köpa någons produkter.

”dispute settlement” En mekanism för att lösa handelstvister mellan de olika länder som undertecknat GATT och numera mellan WTO:s medlemsstater. Dessvärre innebär konfliktlösningen inget riktigt juridiskt förfarande där ländernas agerande entydigt bedöms efter de regler som finns. Politiska hänsyn gör att ett land ofta kan komma undan med rätt omfattande regelbrott och de andra ländernas främsta försvarsmedel är strafftullar vilket riskerar att leda till handelskrig med ömsesidigt höjda tullar som följd. Mekanismen går framför allt ut på att alla fredliga möjligheter till förhandlingar och överenskommelser ska ha uttömts innan länderna tar till skyddsåtgärder i form av höjda tullar. På franska heter mekanismen règlement des differences.

Dumping Ordet används när en anses vara för billig. Priset har dumpats. Anledningen till att produkten är “för“ billig kan vara att den säljs till ett pris som är lägre än tillverkningskostnaden. Detta är den enda form av dumping som är förbjuden enligt GATT (6 § 1: stycket). I internationella relationer används dock uttrycket flitigt även om produktion i länder som har låga standarder för miljö- och arbetarskydd, s k social dumping.

Embargo När ett land vägrar att handla med ett annat. Ett embargo kan omfatta bara vissa produkter, som t ex vapen eller olja eller samtliga produkter som t ex USA:s embargo mot Kuba.

Fair Trade Ett ofta använt uttryck för de som vill reglera handeln och införa sociala klausuler i frihandelsavtalen. Begreppet fair trade bygger på att free trade, dvs utan tullar eller hinder, inte skulle vara rättvist eftersom rika länder och aktörer har lättare att ställa krav.

Fast-track befogenhet Rätten för en amerikansk president att förhandla fram internationella avtal som sedan antas eller förkastas utan ändringar i parlamentet.

Frihandelsområde Ett regionalt samarbete som helt avskaffat de inbördes tullarna mellan de deltagande länderna. Upprättandet av ett frihandelsområde kan enligt GATT leda till undantag från klausulen om “mest gynnade nation“ förutsatt att inrättandet av frihandelsområdet inte leder till att den yttre tullmuren höjs.

GATT General Agreement on Tarifs and Trade undertecknades 1947 och skrev sedan om i en ny version 1994 som därför kallas just GATT-94. GATT är ett multilateralt frihandelsavtal som lagt grunden för den globala frihandeln i och med att den bestämmer det regelverk som de stater som undertecknat GATT måste följa. Till GATT har också bifogats de tullminskningsavtal som slutits mellan de anslutna länderna. Eftersom GATT bara är ett avtal saknades den organisatoriska överbyggnaden för att garantera dess efterlevnad. Därför startades de undertecknande staterna WTO samtidigt som de kan överens om GATT-94.

GATS GATS står för General Agreement on Trade in Services och förhandlades fram under Uruguayrundan för att undertecknas 1994 i Marrakesh. GATS reglerar handeln med tjänster mellan de undertecknande staterna dvs mellan WTO:s medlemsstater. Regleringen är mycket mildare än GATT:s tullregler för handel med varor. En av anledningar till att det går så mycket trögare att öppna upp tjänstesektorn är för att länderna känner stort behov av att självständigt kunna reglera inresor till landet för att undvika illegal invandring och skydda sig mot terrorism.

Handelsbalans Ett lands export minus dess import. Ett land som importerar mer än det exporterar får en negativ handelsbalans. Ett land med ett exportöverskott får en positiv handelsbalans.

HLWG High Level Working Group. Arbetsgruppen vars rapport låg till grund för att inleda förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP)

IMF International Monetary Fund. En internationell bank som beviljar lån till länder i tillfälliga finansiella svårigheter. Oftast villkoras lånen mot att länderna genomför de rekommendationer som organisationen utfärdar för att landets ekonomi ska återhämta sig.

ISDS Står för Investor State Dispute Settlements och är ett investeringsskydd. ISDS är ett system för att lösa tvister när en investerare anser sig blivit diskriminerad eller på annat sätt blivit oskäligt behandlad av en stat. Tvisten tas upp på neutral mark i en skiljedomstol istället för att den skulle hanteras i det aktuella landets domstolsväsende. 

Kennedyrundan De ömsesidiga tullsänkningarna som skett inom ramen för GATT-avtalet har kommit till efter multilaterala förhandlingar. Dessa förhandlingar har delats upp i rundor. 1964 till 1967 pågick Kennedyrundan som döptes efter den amerikanske president som möjliggjort rundan. Denna förhandlingsrunda som var den första som fick stor uppslutning i och med att antalet länder som undertecknat GATT hade ökat kraftigt. Kennedyrundan kallas också den sjätte förhandlingsrundan.

Komparativa fördelar En ekonomisk teori som visar att specialisering och handel mellan olika länder eller parter gynnar dem båda även om ett av länderna skulle vara bättre på att producera samtliga nyttigheter som länderna behöver.

MAI Multilateral Agreement on Investments. Ett avtal som höll på att förhandlas fram inom OECD som skulle ha förenklat internationella investeringar genom att garantera investerarna stabila spelregler. Avtalet blev dock så kritiserat att planerna definitivt lades på hyllan 1997.

Mercosur Frihandelsområde omfattande Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

Merkantilism En i dag övergiven ekonomisk teori som kort gick ut på att export gjorde länderna rikare eftersom de fick inkomster medan import var farligt för ländernas ekonomi eftersom de betalade till utlandet. Handelskrig gick ut på att försöka översvämma andra länder med sin export utan att själva importera något. Merkantilismen dominerade det nationalekonomiska tänkandet före de klassiska nationalekonomerna som Adam Smith och David Ricardo som förklarade handelns fördelar.

”Mest gynnade nation” En klausul som infördes första gången i en tullöverenskommelse mellan Storbritannien och Frankrike 1860. Klausulen innebär att de tullreduktioner som något av länderna senare skulle bevilja ett tredje land även ska gälla gentemot den förste avtalsparten. Regeln får till följd att alla länder som skrivit under ett avtal får del av den lägre tull som gäller gentemot det mest gynnande landet. I GATT 1947 användes klausulen för första gången i ett multilateralt avtal vilket ökade dess genomslagskraft. På engelska heter klausulen most favoured nation (förkortas ofta till MFN) och på franska la nation la plus favorisée.

Millennierundan En ny förhandlingsrunda med målet att sänka de ömsesidiga tullarna kommer eventuellt att kunna starta inom kort och pågå de närmaste åren. Den kallas för millennierundan.

Multifiberavtal Avtal som inom WTO:s ram styr handeln med textilier.

Multilaterala förhandlingar Multilaterala förhandlingar är när många parter förhandlar samtidigt för att nå en överenskommelse som ska binda alla deltagarna. Ett exempel är GATT:s förhandlingsrundor när alla länder kommer överens om att sänka sina tullar samtidigt och ömsesidigt.

NAFTA North American FreeTrade Agreement. Ett frihandelsområde omfattande USA, Kanada och Mexiko.

Protektionism Att med en hög tullmur eller importkvoter vilja skydda inhemsk industri från utländsk konkurrens.

Skiljedomstol Tvister som uppstår mellan företag och stater löses ofta i en så kallad skiljedomstol som är oberoende av nationella, allmänna domstolar. Skillnaden gentemot vanliga, nationella domstolar är att processen är snabbare och mer konfidentiell, beslut kan inte överklagas, parterna betalar själva kostnaden för processen, domarna utses av parterna själva och endast den ena parten (företagen) har rätt att stämma.

Sociala klausuler I handelsavtal införs ibland sociala klausuler vilket innebär att länderna förbinder sig att hålla viss standard på t ex arbetarskydd. Om något av länderna inte följer detta medför det normalt att det andra landet ges rätt att införa skyddstullar. Sociala klausuler anses, av dess förespråkare, vara ett sätt att förhindra att olika länder ägnar sig åt social dumping.

Tokyorundan De ömsesidiga tullsänkningarna som skett inom ramen för GATT-avtalet har kommit till efter multilaterala förhandlingar. Dessa förhandlingar har delats upp i rundor. Tokyo-rundan som också kallas den sjunde rundan ägde rum under perioden 1973 till 1979. För första gången deltog mer än 100 länder och resultaten var goda.

TRIPS Det avtal om immateriella rättigheter som ingår i WTO:s regelverk. TRIMS Det avtal om villkor för internationella investeringar som ingår i WTO:s regelverk.

TTIP Står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och är ett handelsavtal som håller på och förhandlas fram mellan EU och USA. TTIP kommer att bli det största och mest omfattande frihandelsavtalet i världen.

TPP Står för Trans-Pacific Partnership och är ett handelsavtal som håller och förhandlas fram mellan USA och 12 andra länder runt Asien och Stillahavsområdet.

Tullunion Ett regionalt samarbete där länderna har avskaffat sina inbördes tullar och dessutom ersatt de olika nationella tullarna gentemot omvärlden med en gemensam tullmur. Inrättandet av en tullunion kan leda till undantag från klausulen i GATT om “mest gynnade nation“ förutsatt att inte områdets totala tullmur gentemot omvärlden höjs i och med inrättandet av tullunionen.

UNCTAD UNCTAD är ett FN-organ som sysslar med frågor om handel och utveckling med viss tonvikt på u-ländernas situation.

Unilaterala handlingar Unilaterala handlingar är något som ett land genomför ensidigt, ofta på helt eget initiativ, t ex när ett land helt på egen hand sänker sina tullar även om andra länder fortsätter att ha tullar mot dess varor.

Uruguayrundan De ömsesidiga tullsänkningarna som skett inom ramen för GATT-avtalet har kommit till efter multilaterala förhandlingar. Dessa förhandlingar har delats upp i rundor. Den senaste av dessa var Uruguayrundan som fick sitt namn eftersom den inleddes i Uruguay. Denna förhandlingsrunda var den mest omfattande i världshandelns historia och pågick mellan 1986 och 1994. Jämfört med tidigare rundor var u-ländernas roll tydligare eftersom många fler fattiga länder hade skrivit under GATT. De spelade en mycket aktiv roll för sänkta tullar på livsmedel och textilier. Uruguayrundan avslutades i Marrakesh då GATT 1994 undertecknades tillsammans med otaliga tullöverenskommelser.

Världsbanken En internationell bank med uppgift att bevilja lån för uppbyggnad av outvecklade ekonomier.

WTO World Trade Organization, Världshandelsorganisationen, är en vidareutveckling till GATT för att ge världshandeln en organisatorisk överbyggnad. WTO grundades 1994 samtidigt som GATT-94 undertecknades. WTO har idag 145 medlemmar.